Wüste
Wüste

Relto
Relto

Gahreesen
Gahreesen

Teledahn
Teledahn

Kadish Tolesa
Kadish Tolesa

Eder Gira / Eder Kemo
Eder Gira / Kemo

Bahro Höhle
Bahro Höhle

Finale
Finale
__________

Bevin / Kirel
Bevin / Kirel

Ae'gura
Ae'gura

Rezeero
Rezeero
__________

Heiligtum des Beobachters
Das Heiligtum
des Beobachters

Er'cana
Er'cana

Ahnonay
Ahnonay

???
? ? ?